FAQ
data: 30.09.2007 | 15:59 | autor: Tajgeer
1. Jakie komendy mo?emy u?y? na serwerze?

Komendy wpisujemy po wci?ni?ciu klawisza rozmowy "/" i poprzedzeniu znakiem "#"

Oto lista komend:

#vote admin nick - wybiera administratora
#vote mission nazwa_misji - wybór misji znajduj?cej si? na serwerze
#vote reassign - g?osowanie na ponowne uruchomienie misji
#vote kick nick - komenda, dzi?ki której mo?emy zag?osowa? za wyrzuceniem gracza z serwera

Komedny do u?ycia przez administratora:
#admin nick - wybór admina
#missions - lista misji
#kick nick - usuwa gracza "nick"
#reassign - ponowny wybór slotów
#restart - uruchomienie wybranej misji od nowa

Zamiast "nick" mo?emy u?y? numeru gracza, czyli ID. ID mo?emy sprawdzi? poprzez komend? #userlist

2. Co nale?y wykona? aby móc zagra? poprzez sie? ?

Oczywi?cie rzecz? wymagan? jest oryginalna Armed Assault spatchowana do wersji 1.08.
Po zainstalowaniu i aktualizacji naszej ArmA nale?y w??czy? gr?, a nast?pnie wybra? tryb "Gra wieloosobowa". Mo?emy skorzysta? z gotowej ju? przegl?darki GameSpy, lub gdy znamy IP serwera wcisn?? "Zdalny". W tej zak?adce w odpowiednie miejsca wpisujemy IP serwera, jak równie? port (mo?na go nie wpisywa?, chyba ?e jest inny ni? 2302). Konieczno?ci? jest równie? podanie has?a, o ile takowe jest zaimplementowane. Je?li wszystko si? uda, to klikamy na Do??cz b?d? przyciskamy dwa razy lewym przyciskiem myszy na nazw? serwera.

3. Jak obs?ugiwa? si? oknem multiplayera ?

Jest to jedna z ?atwiejszych rzeczy do wykonania. Do innych piszemy poprzez naci?ni?cie klawisza "/", a adresatów naszych tekstów wybieramy klawiszami "<" i ">". Po pod??czeniu si? do serwera wystarczy wybra? tylko stron? (Zachód, Wschód, Ruch Oporu lub Cywile) poprzez przeci?gni?cie swojego pseudonimu na jeden ze slotów.

4. Co oznaczaj? poj?cia: ping, lag i desync ?

Ping - pr?dko?? okre?lana w milisekundach (ms) z jak? serwer odpowiada na wysy?ane pakiety danych Desync - jest to liczba oznaczaj?ca odsetek straconych pakietów inaczej desynchronizacja; du?a desynchronizacja (desync) powoduje tzw. lagi czyli nie odbieranie danych z serwera, co ca?kowicie uniemo?liwia dalsz? gr?.

5. Jak mo?emy poda? innym informacje o sobie i co oznaczaj? znaczki np. [25DKP], {13BDS} przy pseudonimach?

Aby przy naszym nicku pojawi? si? tzw. tag nale?y na serwerze umie?ci? 3 specjalne pliki wraz z logiem. Tagi w wi?kszo?ci posiadaj? osoby, które s? zrzeszone w jakim? klanie.

6. Sk?d mo?emy pobra? misje, które nast?pnie mo?emy wykorzysta? na naszym serwerze?

Misje najcz??ciej mo?na "wzi??" ze specjalnego katalogu na naszym dysku. Oczywi?cie musz? by? wcze?niej pobrane z innego serwera. Jest te? druga opcja, a mianowicie szperanie na serwisach o ArmA. Szczególnie polecamy serwis Armaholic.com na którym znajdziemy bardzo du?o interesuj?cych mapek.

7. W którym miejscy na naszym dysku s? zapisywane misje pobrane z serwera?

Pobrane misje s? zapisywane w nast?puj?cym katalogu: C:Documents and Settings > Twój u?ytkownik > Ustawienia lokalne > Dane aplikacji > ArmA > MpMissionsCache

8. Jak wielu graczy mo?e gra? przez muliplayera w ArmA?

Wed?ug BiSu mo?e gra? nieograniczona liczba u?ytkowników. Jednak?e wszystko jest uzale?nione od mo?liwo?ci ??cza, na którym "stoi" serwer.

9. Gdy ??cz? si? z serwerem to wyskakuje nast?puj?cy komunikat: "Pami?taj! Oryginalne gry nie zawieszaj? si?". Co on oznacza?

Oznacza tylko jedno. Próbujesz gracz na pirackiej kopii gry. Jedynym wyj?ciem, na to, aby nie wy?wietla? si? ten b??d jest kupno orygina?u.

10. Gdy ??cze si? z serwerem to pojawia si? komunikat: "[nick] u?ywa zmodyfikowanych plików konfiguracyjnych xyz". Co to oznacza?

Oznacza to, ?e najprawdopodobniej masz zainstalowane dodatkowe addony, które zmieniaj? configi (najcz??ciej wyst?puj?cymi addonami zmieniaj?cymi pliki konfiguracyjne s? soundpacki). Aby zapobiec wy?wietlaniu si? komunikatu nale?y wyrzuci? wspomniany wcze?niej dodatek.

11. Co to jest Team Speak 2 i sk?d mo?emy go pobra??

Jest to program, który jest najcz??ciej u?ywany do porozumiewania si? z innymi graczami. Program w ?aden sposób nie integruje si? z ArmA. Po prostu instalujemy TS'a, ??czymy si? z serwerem i gadamy z innymi u?ytkownikami.

12. Jak uruchomi? swój serwer?

Istniej? dwie mo?liwo?ci postawienia w?asnego serwera. Pierwszym sposobem jest dopisanie do linii komend w skrócie do ArmA parametru -host lub -server. Drugim natomiast sposobem jest wybranie opcji "Utwórz gr?" w trybie Multiplayer.

13. Jak uruchomi? serwer dedykowany?

Aby móc postawi? taki serwer (lepsze rozwi?zanie od zwyk?ego serwera) nale?y posiada? najnowsz? wersj? serwera, któr? mo?emy pobra? z oficjalnej strony gry. Do uruchomienia serwera potrzebujemy dwóch plików:


ArmA_Server.bat - jest to plik wsadowy, który b?dzie odpowiada? za w??czenie serwera i zaimplementowanie parametrów z pliku cfg. Do tego pliku ?adujemy nast?puj?cy wiersz:

ArmA_Server.exe -nosound -config=server.cfg -netlog -restart

config.cfg - zawiera parametry serwera

passwordAdmin = "xyzxyz"; // has?o administratora serwera
password = "xyz"; // has?o wymagane do po??czenia z serwerem
hostname="ArmA Server # 1"; // nazwa naszego serwera
motd[]=
{
"Witamy na serwerze.",
"http://arma.ofp.pl",
}; // Komunikaty powitalne pojawiaj?ce si? przy ??czeniu z serwerem
motdInterval=1; // czas pomi?dzy wy?wietleniami komunikatów
voteThreshold=0.33; // 1/3 g?osuj?cych potwierdzi mo?liwo?? g?osowania
reportingIP=""; // adres raportowania, brak wpisu oznacza serwer prywatny
voteMissionPlayers=3; // od ilu graczy mo?na g?osowa? na administratora gry
checkfiles[]=
{
"AddOnsweapons.pbo",
}; // lista plików poddawana kontroli
kickduplicate=1; // blokuje graczy z identycznym ID
equalModRequired=1; // wymaga zgodno?ci modów
maxplayers=11; maksymalna ilo?? graczy na serwerze
VoiceOverNet = "false"; //wy??cza komunikacje g?osow? z poziomu gry
class Missions // domy?lna misja za?adowywana przy po??czeniu pierwszego gracza na serwer
{
class Mission01
{
template = MP01SEIZETHECITY.SARA; //nazwa misji znajdujšcej si? w katalogu MPMissions

cadetMode = 1;
param1 = 600;
param2 = 50;
}
};

Serwer nie musi wymaga? zainstalowanej gry. Wystarczy posiada? nast?puj?ce katalogi: AddOns, Dta, MPMissions oraz takie pliki: ArmA_Server.exe, ArmA.cfg, ifc22.dll, ijl15.dll, server.cfg, ArmA_Server.bat